P R A V I L A    L E T E N J A

Flying Rules -NTU-England

 

Član 1.

                   Svi suci moraju znati, pravila letenja prije početka takmičenja.

 

Član 2.

                 Svaki učesnik i sudac moraju točno provjeriti da su u takmičar­ski zapisnik uneseni točni podaci o startu, broju prstenova golubava, ime i adresa takmičara. Tajnici klubova su dužni ovjeriti, pečetom kluba takmicarske zapisnike i dostaviti ih natjecateljskoj komisiji Saveza ­ne kasnije ad prvog četvrtka poslije takmičenja. Svaki član koji pošalje preparučenom poštom svoj takmicarski zapisnik ne može se diskva­lificirati samo zato što isti nije na vrijeme stigao do takmičarske komisije. Mjerilo je poštanski žig. Ako praznik pada na dan, takmičenja odobrava se još jedan dan.

 

Član 2.

                   Svi prstenovi se uzimaju sa nogu ptica prije takmičenja i upisu­ju se a takmičarski zapisnik. Prstenovi se moraju iskontrolirati u kavezu po obavljenom letu od strane suca. Svaki takmičar može ima­ti /pustiti. da lete/ od 3 - 20 golubova.

                   Svaka stavka na takmičarskom zapisniku mora biti točno popu­njena u protivnom će takmičar biti diskvalificiran.

 

Član 4.

                   Svi golubovi, moraju biti na polazištu točno u zakazano vrijeme. Svaka ptica koja u startu stane a kruga od 65 metara može u startu po oslobađanju dobiti 5 minuta za ponovni satart. Za vrijerne početka takmičenja, sudac nadgleda pravilan start golubova, sa mjesta odakle imaju najbolji vidokrug.

 

Član 5.

                   Na startu i za vrijeme leta ako golubovi stanu izvan kruga 65 metara biti će diskvalifucirani.


 

Član 6.

                   Svaka startana ptica kaja se spusti u krugu od 65 metara, ako je takmičar ne može uhvatiti, biti će mu dozvoljeno da je navede na svoj golubinjak.

 

Član 7.

                            Svaka takmičarska ptica koja izađe iz vidokruga suca u bilo koje vrijeme u prvom satu biti će joj odobreno ostatak vremena od prva dva sata. Ako se pojave a vidokrugu, u vremenu trajanja drugog  sata i ponovo odlete, biti će im priznat jedan sat od trenutka kada su zadnji puta viđene u prvom satu. Ovo se odnosi na jedno ili više takmičarskih jata. Ako takmičar odluči da prekine let mora obavjestiti suca da će to i učiniti. Ako se slučajno primjeti da je takmičar dao bilo kakav signal pticama da se spuste, vrijeme se odmah zaustavlja.

                   Sve startane ptice koje a toku obdanice ili u sumrak slete biti će im od mamenta slijetanja odobren jedan sat da uđu u golubinjak i provjere prstenovi.

Član 7a.

                   Ako ptice izgubimo iz vidakruga u mraku, i ako se vrate odvo­jeno one se tretiraju kao odvojene. To znači da cijelo jato ne može biti u vašem vidakrugu. U tom slučaju se odobrava jedan sat da biste mogli navesti ptice u golubinjak kako bi ih identificirali. Možete upaliti svijetlo da bi ptice spustili. Od momenta kada se pojavi bilo kakvo svijetlo i kada ugledate svoje ptice ili pustite dropera, to vrijeme mora sudac upisati, "Mrak" određuje takmičarska komisija za svako takmičenje.

 

Član 7b.

                    Kada jato ptica leti, bez greške i uđe u mrak i još uvijek leti skupa čak i kada je svijetlo upaljeno, jedan sat biti će dozvoljen da se spuste i uđu a takmičarski kavez, kako bi se identificirali.

 

Član 8.

                   Svi mjerači vremena će voditi kantrolu i namjestiti satove po "RTV" vremenu


 

Član 9.

 

                   Svi kontrlori imaju pravo i dužnost da kontroliraju satove sudaca i gdje je potrebno popraviti vrijeme,  a također i prijaviti svaki sumnjiv slučaj na prvom sastanku kluba.

 

Član 10.

                   Ako sudac primjeti i nađe razloge za diskvaifikaciju on mora upoznati takmičara sa razlozima, prije nego što napusti takmičenje. Ako sudac posumnja da neko jato ne leti po propisma i misli da ima raz­loga za diskvalifikaciju, a ne može točno identificirati jato, on mora ostati na sudačkom mjestu jedan sat poslije završetku takmičenja kada donosi i konačnu odluku. Po završetku takmičenja sudac ne smije napustiti takmičenje prije nego što identificira ptice u golubinjaku.

 

Član 11.

                   Svatko tko unosi nemir među ptice prije početka i za vrijeme takmi­čenja, biti će diskvalificiran. Ovo bi navelo ptice koje su letjele u jati­ma da ranije slete ili pak nastave let,  prije nego što je dat signal za prekid takmičenja.

 

Član 12.

                   Svaki član sekcije ili kluba ima svoga suca.

 

Član 13.

                   Umjesto suca koji odbije da potpiše takmičarski zapisnk, to pravo potpisa ima sekretar uz ovlašćenje svoga kluba.

 

Član 14.

                   U slučaju bilo kakvih nepravilnosti koje nisu obuhvaćene ovim pravilnikom rješavaju se na licu mjesta, a konačnu odluku donosi takmičarska komisija.


 

Član 15.

                   U slučaju da delegirdni sudac nije na svome mjestu a momemtu oglašavanja starta /što jo regulirano pravilnikom o startu/, takmičar ima pravo dovesti najbližeg zamjenika, koji  može biti i sudac.Takmičar je dužan da pusti svoje golubove u roku od jedan sat od kada je dat signal za start /od službenog pačetka takmičenja/.

 

Član16.

                    Niti jedan sudac ne smije napustiti jato koje prati, prije nego što nađe zamjenu. Svi suci i zamjenaci moraju potpisati takmičarske liste.

 

Član 17.

                   Ako bilo kakav golub sleti na vlasnikov golubinjak na dan taklničenja biti će mu dozvoljeno da uđe u golubinjak ali samo uz prisustvo suca, za tu svrhu se ne mogu koristiti droperi u protivnom se neće računati vrijeme.

 

Član 18.

                   Svaki. sudac koji je spriječen da prisustvuje takmičenju za koje je delegiran mora naći adekvatnu zamjenu koju odobravaju i članovi kluba.

 

Član l9.

                   Svaki takmičar koji na bilo koji način ometa ili vrijeđa bilo kojeg suca ili kontrolora dok su na dužnosti biti će diskvalificirani.

 

Član 20.

                   Sudac ima pravo da priđe bilo kojem mjestu sa kojeg mu je omogućeno promatranje takmičenja /može da mijenja mjesto do odredjene daljine - 10 metara od golubinjaka/.

 

* * * * * * * * * *

Prepisao: Željko Fajdetić

Takmičarski pravilnik preveden sa Engleskog 1990.g.

Naziv orginala: “The National Tippler Union of Great Britain”

Founded Septembar 22 th 1912. – Rulers revised for 1990.

1