Engleski tipler - uzgoj, trening i takmicenje. Dao sam maksimalnog truda sa ciljem popularizacije tipler sporta sirom svijeta. Zelim svim golubarima uspjeh u letu.
H R V A T S K A


Flying Tippler - Crikvenica - Fajdetic Zeljko!!!


UPUTE o golubovima letacima - Engleski Tippleri (visokoletači)

 

1. Izgled i osobine

              Golub letac ima tijelo osrednje velicine. Glava mu je prirodno oblikovana /okruglasta/. Kljun je osrednje velicine sa nesto izrazenom bradavicom na kljunu. Perje mu se mo�e okarakterizirati kao izvanredno. Boja očiju varira od svijetlo-biseraste do promjenjive crvenkasto-zute, �to je obicno uvjetovano bojom perja ili gradjom tijela. Visine je osrednje. Nokti su mu ravni /tabani/. Za ove golubove boja ne igra nikakvu ulogu, jer se javljaju u svim bojama. Ukratko rečeno, golubovi rase Tippler jesu oni golubovi koji posjeduju sve potrebne osobine za izvođenje �to du�ega leta tj. �to veću izdr�ljivost u du�ini trajanja leta. Raznovrsnost porijekla takvih golubova kao rasne vrste ne mo�e biti lako ocjenjena. Za ocjenu je potreban veliki stručnjak.

 

2. Takmičenje golubova letača

              Tippleri lete visoko prije svega lete istrajno. Zato su ljubitelji golubarstva iskoristili te osobine u svrhu takmičenja � izdr�ljivosti golubova u �to du�em trajanju leta. Članovi udru�enja tippler-sporta imaju takmičarski pravilnik o načinu i vremenu  polijetanja u sezoni letenja /posebno termini za seniore a posebno za juniore/. Obično se pu�ta od tri do dvadeset golubova u prisustvu komisije � suca iz redova kluba ili/i saveza. Start počinje od mjesta boravka vlasnika tj. iz golubinjaka vlasnika. Određena komisija zasjeda preko cijelog dana i protokolarno upisuje sve pojedinosti i zapa�anja u toku leta. Jato pu�tenih tipplera di�e se čas uvis do jedva vidljive visine ili horizonta koje ljudsko oko mo�e pratiti, tako da uvijek postoji mogućnost kontrole leta. Pobjeđuje onaj takmičar čiji golubovi tippleri ispune normative letenja  u najdu�em trajanju. Zapisnik o du�ini leta izdaje sudac ili komisija. Za ovaj vid takmičenja nisu potrebna velika materijalna sredstva s obzirom na to da se mo�e takmičiti i sa tri goluba.

 

3. Povjest o nastanku tiplera

              Golubovi letači uglavnom potječu iz orijentalnih zemalja /azijskih/ ali do sada�njeg stupnja razvoja, pravi golubarski sport razvio se tek u Engleskoj i tu se usavr�io. Za slu�benu godinu njegovog nastanka  uzima se 1840. g., a nastaje ukr�tanjem Timlera ne prevrtača  i Almond letača sa crno i crveno tigrastim letačem. Daljnjim radom se pobolj�ava sa Cumulet visokoletačem. Tako nastaju četiri soja; Mančester, Lajčester, �efildski i Meklsfildski soj. Englezi 1891. godine osnivaju prvo udru�enje Tiplera i donose (usvajaju) standard izlo�benog �Show Tippler�. Golubovi za izlo�bu javljaju se u bojama maka , boja čokolade ili boje bakra u četri varijante ( jednobojni, svijetlo-tigrasti, tamno-tigrasti i bradara vrsta ). Godine 1912. Osniva se Nacionalna tiplerska unija (NTU) Engleske, okupiv�i sve provjerene uzgajivače i natjecatelje te organiziraju čuveno natjecanje  u du�ini leta koje traje i danas a pod nazivom �Long day� (dugi dan). Poslije toga slijedi razdoblje blistavih rezultata leta u vremenskom trajanju. Nakon mno�tva neslu�benih rezultata u trajanju od 17, 18, i 19 sati leta slijede i slu�beni  verificirani rezultati.

 

 

 Sada postoji samo jedan tip letećeg tiplera sa ne�to različitim karakterom leta (vi�i i ni�i let). Tako danas svjetski rekord u du�ini leta iznosi 22 sata i 5 minuta kojeg dr�i Harry Shannon iz Sjeverne Irske.

 

4. Pona�anje tiplera-letača

              Golub leteći-tipler se brzo prilagođava svuda brzo. Pista polijetanja mu nije svako mjesto već izdignuto da dobro vidi i upamti svoj bli�i i dalji okoli� u protivnom ga je te�ko pripitomiti u smislu spu�tanja na trijem a da ne sleti na druga krovi�ta �to u treningu mo�e biti dovoljan razlog da se �kartira kao neposluh bez obzira na let jer će gre�ku načiniti na dan takmičenja ako se toleriraju ovakvi postupci. Zato se savjetuje izgradnja trijema za let maladih a dakako i starih ptica sa visokih dominantnih točaka zgrade ili kuće na kojem je smje�ten letački trijem a �to je u prirodi ovog goluba. Kod tiplera vrijedi pravilo selekcije i pravilnog odabira, dakle samo poslu�ni tipleri mogu ići u dalju takmičarsku proceduru i treba upamtiti �Nikad se neće lo�i ili iskvareni tipleri (popraviti) naučiti od dobrih već obrnuto dobri će se iskvariti uz lo�e�. Po mogućnosti golubove treba odvajati na grupe, mlade u skupni boks a stare u pojedinačne boksove i to sve u odjeljaku za trenig koji je spojen na letački trijem. Boksovi moraju biti 35x35x35 cm, uz električno svijetlo zbog noćne ishrane tj. treniga.

 

5. Uzgoj tiplera

              Najbolje je leći četiri para dobrih prvoklasnih golubova. Na taj način sigurno se dolazi do dobrog plemena Međutim, nema nikakvog propisa o tome kako se najbolje gaje. Mlade golubove treba trenirati za let i priključivati ih kasnije istrajnim golubovima.

              Mladim golubovima treba dati hranu  ujutro da se dobro nahrane i to mje�ovitu hranu. Uz mlade prilikom ishrane treba staviti uvijek dropera koji će im kasnije slu�iti kao vodič u letu (bijeli pauna�).

Preko dana treba mlade staviti  na otvoreni prostor na trijemu radi privikavanja. Na taj način oni bolje upoznaju okolinu.

Uvečer se svi vraćaju sa golubom predvodnikom � droperom i nahrane se. To traje oko dvije nedjelje. Zatim se prelazi na ishranu sa ječmom.

              Kada mladi dostignu starost sedam tjedana treba da smo do�li u takav stadij da im mo�emo davati hranu samo uvečer a pola sata nakon ishrane dati im vodu. Nakon napajanja sud sa vodom skloniti. To ima za cilj da golubovi nauče da će cijeli dan biti bez hrane i vode /do navečer/. Zatim se trebaju naviknuti da uvijek dobivaju hranu kada je na vidiku golub-mamac �droper�. To je jako bitno radi postizanja uspjeha na takmičenju. Zatim jedan dan treba da ostanu golubovi bez hrane.

              Potom se počinje sa navikama mladih golubova. Treba ih pu�tati jednog po jednog iz kaveza, uvijek gladne. Mo�da im treba baciti malo sitne hrane da potrče. Ako poku�a poletjeti morate izbaciti  dropera koji će povratiti poletjelog tiplera na trijem natrag. Tako se postupak ponavlja sa svakim mladim pojedinačno, slijedećeg dana se isto ponavlja. Kada procijenimo da su mladi dobro upoznali okolinu tek ih onda treba pustiti na zajednički let i to po tri tiplera najvi�e odjedanput. Sve mlade treba staviti u o�ičeni kavez, neki pu�taju sve mlade tiplere odjedanput podizanjem startnog preklopa za polet. Ipak neki mladi ostaje tu na poklopcu i stoji, čim se malo zamahne maramom oni polete. Tu se pojavljuje gu�va; jedni polijeću, drugi slijeću itd.

Deset mladih golubova tada čini deset jata. Dozvoljava im se let od nekoliko minuta oko trijema. Zatim se daje hrana i to uz prisustvo dropera. Čim se oni pojave mladi tipleri slijeću i privikavaju se. De�ava se da neki predveče i zanoće ukoliko se ne spuste uz osvijetljeni trijem tada smo ga izgubili za dalji trenigng.

Dalje hraniti golubove jednom dnevno uvečer, pa zatim im dati vodu.

 

6. Treniranje mladih golubova tiplera

              Poslije već spomenutih vje�bi mladi se pu�taju jo� jednom dnevno zajedno sa drugim jatom. Poslije tri-četiri zajednička leta oni se već sami naviknu. Na početku let treba trajati oko 15 minuta. Za svaki let treba im dati dropera.  Ako se pu�taju sami mogu se prebrzo vratiti pa u tom slučaju sa njima se starta i droper. Kad golubovi već lete u jatima to treba obavljati svaki drugi dan, svaki treći ili svaki četvrti zavisi od raspolo�ivog vremena uzgajivača. Postupno se let povećava  na dva sata leta. Mlade treba uvijek pu�tati predvečer na let  Pri kasnijim letovima oni to isto trebaju učiniti. Time se uče na orjentaciju prema suncu. Ako let traje tri sata, let treba otpočeti četiri sata prije dola�enja mraka. Na taj način oni imaju jedan sat vremena uvje�bavanja sa droperom zato �to mladi ba� ne reagiraju tako dobro kao stari golubovi.

              Hrana se jo� uvijek daje jednom dnevno-uvečer dobro se nahrane ječmom. U dane treninga treba mlade pu�tati da lete tri sata gladni, zatim ih zatvoriti u kavez i tu dr�ati jo� jedan sat. Tek onda se počinje sa ishranom uz dropera. U tim danima treninga uz redovnu porciju ječma daje im se jedna �ličica kanarinčevog sjemena. Prvo dati kanarinčevo sjeme onda ječam (ne skupa). Ovaj trening traje 14 dana. Poslije toga perioda golubovi su stari otprilike 10 tjedana.

Jo� za vrijeme treninga u letenju, počinje se sa selekcijom golubova .Treba izabrati one mlade  koji su se tijekom leta  dr�ali u sastavu jata, za sve vrijeme, moraju letjeti u uskoj formaciji, te moraju biti mirni  i odmah reagirati na svog vodiča-dropera. Za potrebe  takmičenja u letu treba jato reducirati  na broj od 3 - 5 golubova. Tri goluba ne čine toliko gre�aka kao 10 golubova. Tako odabrane letače mo�emo staviti  u boksove  da bismo ih mogli bolje promatrati i hraniti.

 

7. Priprema za takmičarski let

              Kad mladi dostignu starost od 10 nedjelja i kada su besprijekorno izvr�ili zahtjeve treninga od 14 dana i izdr�ali dijetu ishrane sa ječmom mogu se planirati  za pripremu takmičarskog leta. Specijalna priprema za tu svrhu  sastoji se u tome da se počne sa promjenom ishrane tako da se slaba kondicija prouzrokovana davanjem ječma ponovo dovede do najvi�e točke spremnosti i snage. Da bi se to odrazilo bez posljedica za golubove u hranu se dodaje karlsbaderova sol (gorka sol) . Stavljajući je u vodu ustanovit ćemo da li su se mladi privikli na drugu vrstu hrane. Četiri dana prije takmičenja jo� se jednom golubovi pu�taju da lete oko 7 sati. Često se golubovi prejedu tako da se letom dovedu u dobru formu. To je pogre�an rad. Tipleri dođu u dobru formu već za tri dana . Treba ih redosljedno hraniti da budu u punoj formi za dan takmičenja. De�ava se da golubovi jedan dan prije takmičenja neće ni�ta  jesti.

              U tom slučaju daje im se hrana koju oni  podnose Na hrani ne smije le�ati uzrok. Na dan takmičenja golubovi se pu�taju rano ujutro. U slučaju zore (mraka) treba se potpomoći mahanjem marame da bi poletjeli. Ako u toku leta dođe do nevremena ili grabljivica napadne leteći tim treba odmah izbaciti dropera i prekinuti let. Idealno je kada pred večer pustite dropera i jato prekine let. Čim se primijeti da golubovi �ele sletjeti treba im to odmah dozvoliti.

 

8. Takmičarski let starih tiplera

              U osnovi primjene za let starih tiplera ne razlikuje se mnogo od pripreme mladih. Ipak se za let treba pripremiti samo mu�jake ili samo �enke. Za stare golubove dovoljna je priprema �est tjedana  prije takmičenja. Po�to su stari golubovi iskusni oni će letjeti du�e od tri sata sa prehranom od ječma. Oni mogu letjeti dva puta tjedno po 5 sati. U jesen uz jato starih ubacuju se i mladi tipleri za let za narednu sezonu kao budući seniori i to najbolji koji su bili pripremljeni za let u tekućoj sezoni. Preporuča se dr�anje starih golubova za takmičenje u posebnim boksovima  jo� od kraja siječnja mjeseca, u protivnom neće se doći do �eljenog rezultata, po�to se zajdedničkim dr�anjem u jednom boksu iskvare oni bi se naparivali (zov prirode) a time i nemaju potrebni mir, a mi �elimo da razvijemo kod svake ptice komunikativnost i kooperativnost jednostavno rečeno smirenost i poslu�nost a samim tim i podjednaku tjelesnu te�inu (optimalne psiho-fizičke sposobnosti).

 

Flying Tippler - Crikvenica - Fajdetic Zeljko!!!

9. Plan ishrane za stare i mlade tiplere

              Golubovi neka lete dva puta tjedno uz hranjenje ječmom.

Mladi tipleri; let tri do četri sata. Stari tipleri; pet sati. Poslije toga dolazi specijalna ishrana  nedjelju dana prije takmičenja.

 

1.      dan: Uveče; dvije �ličice ječma, 1 australijskog gra�ka i za pola sata voda.

2.      dan: Let mladi 4 sata, stari 5 sati.

               Uveče; dvije �ličice ječma i jedana austral. gra�ka poslije voda.

3.      dan: Uveče; svakom po jedna �ličica p�enice i jedna ausralskog gra�ka

4.      dan: Uveče; svakom po jednu �ličicu p�enice, 1 bijeli sitni kukuruz, 1      

               kanarinsko sijeme, voda.

5.      dan: Let mladi, �est sati stari sedam do osam sati.

               Uveče; dvije �ličice australijskog gra�ka, jedna �ličica p�enice, voda.

6.      dan: Uveče; svakom jedna �ličica bijelog kukuruza, 1 australijski gra�ak,

               1 �ličica kanarinsko  sjeme i voda sa gro�đanim �ećerom.

7.   dan: Uveče; svakom jedna �ličica prosa , 1 australski gra�ak, 1 p�enica    

               poslije voda sa gro�đanim �ećerom.

8. i 9.  dan isto:  U podne; svakom 6 zrna bijelog kukuruza i australskog gra�ka.

                 ¾ hrane neka bude sitno sjeme /konoplja, proso, kanarinsko sjeme/ i

                 na kraju voda pa tableta Bio-carni.

                Uveče;  ½  proso, kanarinsko sjeme, p�enica i nelju�tena ri�a, voda sa MUM preparatom ili Carmine/zadnji dan samo sitno sjemenje cista voda/.

10.    dan:  U T A K M I C A

 

                Na dan polijetanja, dati vodu ako hoće piti, obično se dade par zrna kanarinčeve hrane pa mo�da i popiju vodu zatim ih pustiti na let. Prehrana za golubove od 1-8 podrazumijeva se porcija dana za svakog goluba pojedinačno po 20-22 grama. Večernja hrana daje se golubovima jednom dnevno  oko 22 sata uveče. Prvog i drugog dana pripreme mo�e se u vodu dodati  gorka sol: doziranje 1 �ličica na ¾  litre vode, doziranje gro�đanog �ećera 2 velike �lice na dvije litre vode.

Ovako pripremljene ptice mogu letjeti 16 i vise sati.

 

           Sastavio: Zeljko Fajdetic - Crikvenica Zeljko Fajdetic

Procjena visine leta, nekada starih tiplera�a!
Jack Boden - Handsworth - World record - fly 20,40 hrs.
Camplin - fly 19,20 hrs

Fajdetic's Pigeons Loft. Promoting, breeding and Flying Tipplers. My pigeons import is Eric Anslow, Paul Bowden, Mike Camplin, Jim McDonald and Harry Shannon.

Email: zeljko.fajdetic@ri.t-com.hr


C Copyright by Zeljko FajdeticCopyright 1998 - 2009 by Zeljko Fajdetic - C R O A T I A